Zastupitelství Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA v České republice

PODMÍNKY A POSTUP PRO PŘIJETÍ DO ZASTUPITELSTVÍ A POSKYTOVÁNÍ STATUSU ÚČASTNÍKA

1. Účastníkem (asociovaným (volontérským) účastníkem, (asociovaným (volontérským) členem, účastníkem nebo řádným členem) Zastupitelství mohou být právnické osoby soukromého práva, včetně sdružení právnických osob, organizací a podniků všech forem vlastnictví, stejně jako fyzické osoby od 18 let, které vstoupili do Svazu na základě podmínek stanovených Stanovami Svazu, jsou připraveni zúčastnit se projektů a programů v činnosti Svazu, zavazují se dodržovat Ústavu Svazu, rozhodnutí řídícího orgánu Svazu - Valné hromady řádných členů Svazu, nejvyššího výkonného orgánu Svazu - Koordinačního centra Svazu, hlavního výkonného orgánu Zastupitelství - Valného shromáždění účastníků Zastupitelství, výkonného orgánu Zastupitelství - Rady Zastupitelství.

2. Účastníci Zastupitelství (jakékoliv úrovně) mohou mít následující statusy:

- asociovaný (volontérský) účastník;

- asociovaný (volontérský) člen (s právem hlasovat na Valném shromáždění Zastupitelství);

- účastník (s právem rozhodujícího hlasu na Valném shromáždění Zastupitelství);

- řádný člen (s právem rozhodujícího hlasu na Valném shromáždění Zastupitelství a Valné hromadě Svazu).

3. Asociovaný (volontérský) účastník sdílí názory, postoje, cíle, principy a základy Svazu a podporuje činnost Zastupitelství; má možnost připojit se k oficiální stránce nebo skupině Svazu v sociální síti; účastnit se v realizaci a propagaci projektů, programů, směrů, na sociálních a informačních internet – platformách, portálech a stránkách Mezinárodního společenského hnutí „ALLATRA“; aktivně podporovat a napomáhat při realizaci rozhodnutí Svazu, šíření informací zaměřených na propagaci Svazu, přispět k posílení jeho autority. Asociovaný (volontérský) účastník není oficiálně registrován ve Svazu.

3.1. Asociovaný (volontérský) účastník může získat status asociovaného (volontérského) člena podáním žádosti v elektronické nebo písemné podobě na jméno Organizátora Zastupitelství.

4. Asociovaný (volontérský) člen je kandidátem na účastníka Zastupitelství, který má možnost podílet se na projednávání návrhů ohledně činnosti Zastupitelství; být přítomný na Valném shromáždění Zastupitelství s právem hlasování; aktivně se podílet na realizaci rozhodnutí Svazu, provedení akcí Zastupitelství, zaměřených na propagaci Svazu, všestranně upevňovat jeho autoritu. Je-li to nezbytné při účasti na činnosti Zastupitelství, může být vydán jednorázový dokument v podobě odznaku stanoveného vzorku (badge), což svědčí o jeho sounáležitosti k Zastupitelství.

4.1. K získání statusu asociovaného (volontérského) člena je nutné podat žádost v elektronické nebo písemné podobě na jméno Organizátora Zastupitelství o přijetí mezi členy Zastupitelství. Registrace žádosti Organizátorem Zastupitelství je základem pro získání statusu asociovaného (volontérského) člena Zastupitelství. Asociovaný (volontérský) člen může dobrovolně vystoupit ze Zastupitelství Svazu na základě písemného prohlášení.

5. Účastník Zastupitelství je kandidátem na řádného člena Svazu, který se může účastnit Valného shromáždění Zastupitelství s právem rozhodujícího hlasu; volit a být zvolen do Rady Zastupitelství, podávat návrhy, aktivně realizovat rozhodnutí Zastupitelství, Koordinačního centra Svazu, a účastnit se dalších činností směřovaných na podporu a dosažení úkolů uvedených ve Stanovách Svazu.

5.1. Návrh na přezkoumání kandidatury pro udělení statusu účastníka Zastupitelství, podává se Organizátorem Zastupitelství do Rady Zastupitelství na základě písemné žádosti andidáta. Rozhodnutí pro udělení statusu účastníka Zastupitelství vydává Rada Zastupitelství. V některých případech rozhodnutí vydává Koordinační centrum samostatně. Lhůta pro rozhodnutí nesmí přesáhnout 10 kalendářních dnů od data podání oprávněným zástupcem právnické osoby nebo fyzické osoby odpovídající písemné žádosti na jméno Organizátora Zastupitelství (v některých případech na jméno organizátora Koordinačního centra Svazu). Tato žádost fyzické nebo právnické osoby se projednává Radou Zastupitelství, která rozhoduje v souladu s postupem stanoveným platným Ustanovením v rozdílu „Podmínky a postup pro přijetí účastníků a přidělení statusu účastníka.“ Účastník Zastupitelství obdrží osvědčení stanoveného vzoru.

V případě, že žádost Radou Zastupitelství zamítnuta,  je žadateli zasláno písemné oznámení s důvody pro nepřijetí. Žadatel se může odvolat Koordinačnímu centru.

Formulář žádosti se stanovuje Koordinačním centrem Svazu. Vzor Žádosti o přijetí do Zastupitelství je umístěn na oficiálních stránkách Svazu allatra.org v sekci „Dokumenty“.

6. Za zvláštní zásluhy pro Svaz a významný vklad v jeho rozvoji, za aktivní činnost v dosahování cílů Svazu a postavených úkolů mohou účastníci Zastupitelství získat status řádného člena Svazu.

Řádný člen Svazu se může účastnit řízení záležitostí Svazu prostřednictvím diskusí, návrhů a hlasování o rozhodnutích ve všech otázkách jeho činnosti na Valné hromadě Svazu s právem rozhodujícího hlasu; může se účastnit členské schůze Zastupitelství s právem rozhodujícího hlasu; volit a být zvolen do výkonných orgánů Zastupitelství a Svazu; podávat návrhy, aktivně se podílet na realizaci rozhodnutí Rady Zastupitelství, Koordinačního centra Svazu, podílet se na všech činnostech prováděných Svazem a Zastupitelstvím na podporu a dosažení cílů, uvedených ve Stanovách Svazu.

6.1. Návrh na projednávání kandidatury řádného člena Svazu se podává Radou Zastupitelství Koordinačnímu centru Svazu na základě žádosti kandidáta, ručně psané. Rozhodnutí o přijetí řádných členů Svazu vydává Koordinační centrum Svazu. V některých případech za zvláštní zásluhy kandidáta pro Svaz a významný vklad v jeho rozvoji, může Koordinační centrum samostatně, bez návrhu Rady Zastupitelství rozhodovat o přijímání kandidátů za řádné členy Svazu. Lhůta pro rozhodnutí nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů od data podání oprávněným zástupcem právnické osoby nebo fyzickou osobou odpovídající písemné žádosti na jméno Organizátora Koordinačního centra Svazu. Řádný člen Svazu obdrží osvědčení zavedeného vzoru.

7. V případě, že organizace (právnická osoba) získala status účastníka Zastupitelství nebo status řádného člena Svazu, deleguje na členskou schůzi Zastupitelství svého zplnomocněného zástupce. Jestli zástupce jako fyzická osoba nemá status účastníka Zastupitelství nebo řádného člena Svazu, pak má pouze jeden hlas v hlasování na členské schůzi Zastupitelství. Má-li zplnomocněný status účastníka Zastupitelství nebo řádného člena Svazu, má dva hlasy v hlasování členskou schůzi Zastupitelství: jeden jako fyzická osoba, která je účastníkem Zastupitelství nebo řádným členem Svazu a druhý jako organizace (právnická osoba, která je účastníkem Zastupitelství nebo členem Svazu).

Zastupitelství nebo řádného člena Svazu, pak má pouze jeden hlas v hlasování na členské schůzi Zastupitelství. Má-li zplnomocněný status účastníka Zastupitelství nebo řádného člena Svazu, má dva hlasy v hlasování členskou schůzi Zastupitelství: jeden jako fyzická osoba, která je účastníkem Zastupitelství nebo řádným členem Svazu a druhý jako organizace (právnická osoba, která je účastníkem Zastupitelství nebo členem Svazu).

7.1. V případě, že se organizace (právnická osoba) stala řádným členem Svazu, deleguje na Valnou hromadu Svazu svého zplnomocněného zástupce. Jestli zástupce jako fyzická osoba nemá status řádného člena Svazu, má pouze jeden hlas v hlasování na Valné hromadě Svazu. Má-li zplnomocněný členské schůzi Zastupitelství: jeden hlas jako fyzická osoba, která je řádným členem Svazu a druhý jako organizace (právnická osoba, která je řádným členem Svazu).

8. Všichni účastníci Zastupitelství (Organizátor, koordinátoři, asociovaní (volontérští) účastníci, asociovaní (volontérští) členové, účastníci a řádní členové) fungují na základě dobrovolnosti. Účast v činnosti Zastupitelství je dobrovolná a individuální.

9. V Zastupitelství se členské poplatky nevybírají. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO vybírání jakýchkoli poplatků nebo plateb za vstup do samostatných organizačních jednotek - Zastupitelství, za získání statusu účastníka, za účast v činnosti Zastupitelství.

10. Za závažná porušení ustanovení Stanov Svazu, nařízení Svazu, systematické nedodržení rozhodnutí řídících a výkonných orgánů Svazu, nedůstojné chování, kompromitující status účastníka Svazu, čímž poškozuje autoritu Svazu, atd., jsou pro účastníky Zastupitelství uplatňována tato opatření: varování nebo vyloučení ze Zastupitelství Svazu. Rozhodnutí se přijímají Radou Zastupitelství většinou přítomných hlasů, účastník je o rozhodnutí ihned informován. Vyloučený má právo na odvolání proti tomuto rozhodnutí v Koordinačním centru Svazu. Koordinační centrum může potvrdit rozhodnutí Rady Zastoupení, nebo jej změnit. Rozhodnutí Koordinačního centra v této věci je konečné.

11. Dobrovolné vystoupení z řad účastníků a členů Svazu se provádí formou písemného oznámení o ukončení členství na jméno Organizátora Zastupitelství, nebo je-li účastník řádným členem, jeho písemnou žádostí na jméno Organizátora Koordinačního centra Svazu.